MERSİS NEDİR

MERSİS NEDİR?

MERSİS; ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu merkezi bir bilgi sistemidir.28.07.2006 tarihli Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında yer alan; Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi ve Çevrimiçi Şirket İşlemleri Projeleri 08 Ekim 2010 tarihinde birleştirilerek Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) adını almıştır. MERSİS, ülkemizdeki e-dönüşüm sürecinin önemli bir parçasını teşkil etmektedir. Ülkemizde kamu elektronik hizmetlerinin üretimi ve sunumu için tasarlanan dört temel veri tabanından birini MERSİS oluşturmaktadır.

 

MERSİS’ TEN BEKLENEN FAYDALAR

MERSİS’ten beklenen faydalar aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir;
- Kamunun ihtiyaç duyduğu bilgilerin tek noktadan sağlanması,
- Kamu kurum ve kuruluşlarının tacirlere ilişkin bilgi ve belge ihtiyaçlarının karşılanması,
- Ticaret sicilinde Kanunun öngördüğü aleniyetin sağlanması ve ticari hayatta güvenin oluşturulması,
- Sicil işlemlerinin elektronik ortamda, belli standartta ve modern bir şekilde yapılması,
- Şirket kuruluş ve işleyişlerinin basitleştirilmesi.
- Tekil bir tanımlayıcı olarak MERSİS numarası kullanılması,
- Bilgilere güvenli, hızlı ve kolay ulaşım sağlanması,
- Ticaret sicili kayıtlarının merkezi bir veri tabanında birleştirilmesi,
- İş süreçlerinin standardizasyonu ve uygulama birliğinin sağlanması,
- Anlık verilerle analiz ve raporlama yapılabilmesi,
- Bakanlığın denetimine etkinlik getirilmesi,
- Bilgi toplumu hizmetlerinin gereklerine uyum sağlanması,
- Personel iş yükünün azaltılması,
- Giderlerden tasarruf sağlanması.

 

MERSİS’İN YASAL ALTYAPISI

MERSİS Projesinin hukuki dayanağını;
 - Bakanlığımız Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 640 Sayılı KHK’nın9 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan “Merkezi Sicil Kayıt Sistemini kurmak, işletmek ve bu sistemin diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde tutulan kayıt sistemleriyle bağlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek” hükmü,
- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki “ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulabilen merkezi ortak veri tabanı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulur” hükmü,
- 27.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliği,
- 28.07.2006 tarihli Bilgi Toplumu Strateji Belgesi ve Eylem Planı oluşturmaktadır.

MERSİS’ in KAPSAMI

MERSİS Projesi iki aşamalı olarak tasarlanmıştır;
- Birinci aşamada, ticaret siciline kayıt zorunluluğu bulunan; sermaye şirketleri,  kooperatifler, şahıs işletmeleri, yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri ile dernek ve vakıflarca kurulan işletmelerin kayıtlarının elektronik ortamda merkezi bir ticaret sicili kayıt sisteminde tutulması,
- İkinci aşamada ise; serbest meslek mensupları, meslek örgütleri (sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları), kamu kurum ve kuruluşları ile apartman yöneticiliği gibi diğer ekonomik birimlerin de Sisteme dahil edilmesi planlanmıştır.
Yukarıda ifade edilen plan dahilinde, MERSİS’in birinci aşaması, ülkemiz genelindeki 238 adet ticaret sicili müdürlüğü verilerinin tamamının elektronik ortama aktarılması ve anılan ticaret sicili müdürlüklerinden MERSİS kullanılarak elektronik ortamda hizmet verilmeye başlanması ile tamamlanmıştır. 
MERSİS’in ikinci aşamasının gerçekleştirilmesine yönelik olarak, ülkemiz genelindeki ekonomik birimlerin Sisteme dahil edilmesi ve MERSİS kapsamının genişletilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.
Bunun yanısıra, Bakanlığımız ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanmış olan ortak veri tabanları kurulması ve işletilmesine dair işbirliği protokolü kapsamında, ortak veri tabanlarının oluşturulması amacıyla çalışmalar da sürdürülmektedir. Anılan çalışmaların tamamlanması müteakip; ticaret sicili ortak veri tabanının oluşturulması, üyelik sicili ortak veri tabanının oluşturulması, ilan metinlerinin MERSİS üzerinden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne aktarılması ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi görüntülerinin MERSİS ile entegrasyonunun sağlanması işlemleri gerçekleştirilmiş olacaktır.

Yukarı çık.