YENİ KAYIT İŞLEMLERİ

25 Ağus. 2015
476

LİMİTED ŞİRKET

Limited Şirket

 

Limited şirketler en az 10.000,00 TL sermaye ve en az bir(1) ortakla kurulmalıdır. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25,00 TL veya bunun katları olması lazımdır. Bir limited şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, şirket sözleşmesinin noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır. Başvuruda müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir:

1) Kurucuların imzaları noter tarafından onaylanmış ıslak imzalı Limited Şirket Sözleşmesi (2 asıl-2 fotokopi),

2) TTK 349 GereğiKurucular tarafından imzalanmış Kurucular Beyanı (1 adet asıl), (vekaleten imzalanamaz)

3) Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şekilde şirket unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış görevi kabul ettiklerine dair tescil talepli imza beyannamesi (1  adet asıl- 2 adet fotokopi). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)

4) Nakdi sermayenin 1/4 ünün ödendiğine dair dair banka mektubu ve dekontu

5) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı  Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair banka dekontu.

6) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

 

7)  Kuruluş bildirim formu   (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 4 nüsha )

8) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

9) Tüm ortakların ve ortak olmayan müdürlerin 2 şer adet fotoğrafları

10)  Şirketin Potansiyel Vergi Dairesi Görüntüleme Belgesi (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

11) Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi),

12) 

Kuruluşta ayni sermaye konulması halinde;

a) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı,

b) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

c) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

13) Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

Yukarı çık.