VERGİ MÜKELLEFLERİNE ÖNEMLİ DUYURU

22 Ekim 2015
759
Vergi Mükelleflerine Önemli Duyuru

VERGİ MÜKELLEFLERİNE ÖNEMLİ DUYURU

ELEKTRONİK TEBLİGAT NEDİR?

YASAL DAYANAK: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre

tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli

elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. Elektronik ortamda tebligat,

muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Maliye

Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş

olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine

elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye

yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir. Maliye Bakanlığı yukarıdaki yetkisini 27/08/2015 tarih ve 29458

sayılı Resmi Gazetede yayımladığı 456 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile kullanmıştır.

Söz konusu tebliği ile Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanun

hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda

tebliğ edilecektir.

ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLER: Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken

elektronik imzalı evrak, elektronik tebligat sistemi kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat

adresine tebliğ edilebilecektir. Bu Tebliğ ile tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu

getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir

A) - Kurumlar vergisi mükellefleri

B)-Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit

usulde tespit edilenlerle, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

C)- İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ NASIL ALINIR:

A)-KURUMLAR VERGİSİ Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi Kurumlar

vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik tebligat adresine sahip olabilmek için

gerekli başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bunun için “Elektronik Tebligat Talep

Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları

vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Bu mükelleflerin; söz konusu bildirimi, kanuni temsilcileri

veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş

vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. 1 Ocak 2016

tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip

eden 15 gün içerisinde elektronik tebligat talep bildiriminde bulunmak zorundadır.

B)- GELİR VERGİSİ Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi Gelir vergisi

mükellefleri de 01.01.2016 tarihine kadar “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)” ni

(EK:2) GİB WEB SAYFASINDAKİ internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve

elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. GİB İnternet vergi dairesini

kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine internet vergi dairesi

kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilmeyecek olup bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem

tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir.

Gelir vergisi mükellefleri, söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili

işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler

aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkündür.

Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek kişi mükelleflerin başvuruları

değerlendirilecek ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola

ve şifresi verilecektir. Yeni mükellefiyet tesis ettiren Gelir Vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi

sırasında bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren

noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla örneği “Elektronik Tebligat Talep

Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni (EK:2) bildirimi doldurarak ilgili vergi dairesine vermek zorundadır.

C)- İSTEĞE BAĞLI olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel

kişiliği olmayan teşekküller ise katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı

bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir.

İNTERNET VERGİ DAİRESİ KULLANICI KODU, PAROLA VE ŞİFRESİNE NASIL SAHİP OLUNACAK ?

Elektronik tebligat sistemini kullanmak üzere, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde

bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi

kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir. Kurumlar Vergisi

Mükelleflerinden Daha önce internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi olanlar; Daha önce internet

vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunanların (kdv iade işlemleri ve diğer işlemlerde kullandıkları )

, EK1 formunda yer alan; “Daha önceden internet Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifrem bulunması

nedeniyle, şifremi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmak istiyorum.” kutucuğu

işaretlemeleri durumunda, aynı kullanıcı kodu ve şifreyi elektronik tebligat alma işlemlerinde de

kullanmaları mümkün olacaktır.

ELEKTRONİK TEBLİGATIN GÖNDERİLMESİ VE MUHATABINA İLETİLMESİ: 213 sayılı VUK hükümlerine

göre tebliği gereken evrak, İdarece elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi adına Başkanlık

tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir. Elektronik tebligat

sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve

şifresine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaşacaklardır.

İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan gerçek kişiler (GELİR VERGİSİ

MÜKELLEFLERİ) ise sisteme her girişte yapılan kimlik doğrulaması ile elektronik tebligat adreslerine

erişeceklerdir. Kanunun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın

elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Olay kayıtları, İşlem Zaman Bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle

saklanacaktır. Hesaba erişim bilgilerinin iletimi ile sisteme erişimin güvenli bir şekilde yapılması için

gerekli tedbirler Başkanlık tarafından alınacak olup talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil

kayıtları ilgilisine veya yetkili mercilere sunulacaktır.

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNDEN ÇIKIŞ : Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine

dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir. Tüzel kişilerde

ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik

tebligat adresi kapatılır. Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare

tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi

re’sen kapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın

elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılır.

Yukarı çık.