ÜRÜN KÜNYELERİ HAKKINDA

12 Mart 2020
265
Ürün Künyeleri Hakkında

ÜRÜN KÜNYELERİ HAKKINDA

 İlgide kayıtlı yazıda belirtilen Ürün Künyeleri ile ilgili olarak Tekirdağ Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’ nün Malkara Belediye Başkanlığınaa göndermiş olduğu yazı ve genelge ekte sunulmuş olup;sebze ve meyve satışı yapan pazar esnafı, bakkal, market, manav vb satış yerleriyle iştigal eden üyelerimize duyurulur.

Bilindiği üzere, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde; künye: malların üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici
ve işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek diğer hususları ihtiva eden barkodlu etiket veya bu bilgileri içeren belge olarak tanımlanmıştır. Mezkûr Kanunun 5 inci maddesinin on birinci fıkrasında ise perakende satış yapan üreticiler hariç toptan veya perakende satış yapan diğer satıcıların;
malların izlenebilirliğine yönelik bilgileri içeren ve Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek teknik özelliklere sahip künyelerin, kap veya ambalajların üzerinde bulundurulmasını sağlamak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca, mezkur Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; 5 inci maddenin on birinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında beş bin Türk Lirası ( 2020 yılı için on bir bin yedi yüz otuz beş Türk Lirası) İdarî para cezası uygulanacağı ifade edilmiştir.

Ürün künyeleri sebze ve meyvelerin perakende satışının yapıldığı zincir marketlerde yaygın şekilde bulundurulmakla birlikte, künyelerin pazar yeri, bakkal, manav gibi diğer perakende satış noktalarına bulundurulmadığı görülmektedir.
Bu itibarla, künyelerin mevzuat hükümlerine uygun olarak basımı ve kullanımında uyutacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla çıkarılan ekli Genelge çerçevesinde; sebze ve meyvelerin perakende satışının yapıldığı; pazar yerleri, market, bakkal ve manavlarda ürün künyelerinin bulunup bulunmadığının tüm belediyelerce etkin şekilde denetlenmesi, toptancı
hali bulunan belediyelerce künyesi bulunmayan sebze ve meyvelerin toptancı halinden çıkışma izin verilmemesi ve künye bulundurulmaması durumunda Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine istinaden idari para cezası uygulanması hususlarının iliniz sınırlan içinde yer alan tüm büyükşehir/il, ilçe ve belde belediyelerine yazılı olarak
gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yukarı çık.