Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri̇ Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

16 May. 2016
646
Tehlikeli Madde Taşımacılığı kapsamında taraf olduğumuz Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) Bölüm 9 kapsamına giren araçlar için yapılacak teknik muayenelere ilişkin zorunluluklar Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. 
 
Yönetmelikte ayrıca, bu araç ve üst yapılarının yapılacağı muayene merkezlerinin kriterleri de belirlenmiştir. Yetkilendirilen muayene merkezleri yılda en az bir kez denetlenecek ve denetim sonucunda uygunsuzluk bulunması halinde idari yaptırımlar uygulanacaktır.
 
Söz konusu Yönetmelik ile ADR ye uygun olup yurt içi ve yurt dışında kullanılacak araçlara ADR Uygunluk Belgesi, ADR gerekliliklerini sağlamayan 2015 model öncesi araçlar ise Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre muayeneleri yapılarak Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenecektir.

ADR Uygunluk Belgesi

Muayeneden geçen araçlara, Onay Kuruluşu tarafından bir örneği EK-3 de verilen, ADR 9.1.3 de tarif edildiği şekilde ADR Uygunluk Belgesi düzenlenir. 

Taşıt Uygunluk Belgesi

Yurt içinde tehlikeli mal taşımacılığında kullanılan ancak, ADR’nin gerekliliklerini sağlamayan eski araçların muayeneleri, Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre yapılarak bir örneği EK-3 de verilen  Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir. Söz konusu belgenin açıklamalar kısmına “ADR’ye Taraf Olan Ülkelere Taşıma Yapamaz” ile varsa diğer kısıtlayıcı hükümler işlenir.
 
ADR Uygunluk Belgesi/ Taşıt Uygunluk Belgesi muayenelerine başlanılabilmesi için
ADR Uygunluk Belgesi/ Taşıt Uygunluk Belgesi muayenelerine başlanılabilmesi için trafik tescil belgesinin aslı ile geçerli bir fenni muayene belgesinin ibraz edilmesi gerekir. 
 
Muayeneye başlamadan önce Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesinin ibrazı zorunludur. 
 
ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi alınabilmesi için Üst Yapı Muayene Sertifikasının ibraz edilmesi gerekir. Üst Yapı Muayene Sertifikası geçerlilik süresi biten tankı taşıyan araçların yıllık teknik muayeneleri gerçekleştirilmez.
 
Tehlikeli madde taşıyan araçlar, çekici taşıtın arkasına yarı römork ve/veya römork eklemek suretiyle oluşturulan araç kombinasyonlarında çekici ve yarı römork/römork ayrı ayrı teknik muayeneye tabi tutulur ve her bir araç için ayrı ADR Uygunluk Belgesi/ Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir. 
 
Üst yapıların muayeneleri
Üst yapıların ara/periyodik/istisnai muayeneleri, ADR’de belirtilen gereklilikler dikkate alınarak, Onay Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Bakanlık tarafından onaylanan kontrol listeleri kapsamında gerçekleştirilir ve Üst Yapı Muayene Sertifikası düzenlenir.
Yurt içinde tehlikeli mal taşımacılığında kullanılan ancak, ADR’nin gerekliliklerini sağlamayan üst yapıların muayeneleri, Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre yapılarak  Üst Yapı Muayene Sertifikası düzenlenir.
 
Bir üst yapının ara/periyodik/ istisnai muayenesinin yapılabilmesi için muayeneden önce tankın yetkili temizleme tesislerinde temizlendiğine dair temizleme belgesinin ibraz edilmesi gerekir.  
 
Bir üst yapının ara/periyodik/ istisnai muayenesinin yapılabilmesi için bir önceki muayene sertifikasının ve Onay Kuruluşu tarafından talep edilecek diğer teknik belgelerin ibraz edilmesi gerekir. 
 
İstisnai kontrol
Tank veya donanımı; tamir, değişiklik veya kaza sonucu zarar görmesi halinde, istisnai kontrol gerçekleştirilir. İstisnai kontrol, ADR’ye göre periyodik bir muayene kapsamında yapılmışsa bu istisnai  kontrol  periyodik  muayene  olarak  kabul  edilir. İstisnai kontrol ADR’ye göre ara muayene kapsamında yapılmış ise o taktirde istisnai kontrol ara muayene olarak kabul edilir.
 
Tip onay değişikliğine neden olabilecek tadilatlar
Onay kuruluşu tarafından üst yapının muayenesi sırasında tasarım tip onay değişikliğine neden olabilecek tadilatların tespiti halinde Onay Kuruluşu tarafından istenecek her türlü dokümanın ibraz (üretici ile yapılmış tadilat sözleşmesi ve benzeri) edilmesi gerekir. Söz konusu dokümanın gizliliği ile ilgili husus Onay Kuruluşu tarafından sağlanır.
 
Araçların Yıllık Teknik Muayeneleri üç ana grupta değerlendirilir;
 
a)  UYGUN: Muayene edilen araçta herhangi bir kusurun bulunmaması halidir. 
b) UYGUN DEĞİL: Muayene edilen aracın muayene kriterlerini karşılayamaması halidir. Söz konusu uygunsuzluklar, Muayene Raporuna işlenir. Muayene Raporunda belirtilen eksikliklerin tamamlanması için 30 günlük süre verilir. Aracın yeniden muayenesi sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediği kontrol edilir. 30 günlük süre içinde aynı muayene merkezine gelinmesi durumunda ikinci muayeneden ücret alınmaz. 30 günlük sürenin dolmasına müteakip tekrar muayene ücreti alınır. Yıllık teknik muayene tekrarına gelinmesi için verilen 30 günlük sürenin pazar günü veya resmi tatil gününde sona ermesi halinde bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.
c) EMNİYETSİZ:  Yapılan muayene sonucunda can, mal emniyeti ile trafik güvenliği açısından tehlikeli olacak derecede giderilemez kusurların/eksikliklerin tespit edilmesi halidir. Bu tür araçların trafikte tehlikeli madde taşıyamayacağı bir tutanak ile tespit edilir. Emniyetsiz raporu verilen araçlara ilişkin bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılır.  

Yukarı çık.