T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12 Kas. 2015
702

3308 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1. MADDE UYGULAMALARI

İLGİ: A) 19/06/1986 tarih ve 19139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu;

        B) Eylül 2002 tarihli ve 2540 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun Geçici 1. ve 2. Maddelerinin Uygulanmasına ilişkin yönerge,

        C) 16/09/2015 Tarihli ve 29477 sayılı resmi gazetede yayımlanan 27. mesleki eğitim kurulu kararı.

        D) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 16/09/2015 tarihli ve 19863661-10.07.02-E.9303085 sayılı yazısı.

İlgi (a)' da kayıtlı kanunun 4.maddesine göre çıraklık,kalfalık ve ustalıkeğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak meslekieğitimin planlanması,geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konusunda tavsiye kararı almak ve görüş bildirmek üzere kurulmuş olan Mesleki Eğitim Kurulunun 27. toplantısında alınan kararlar, ilgi(c) de kayıtlı resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Karar Tutanağının 11. maddesi ile ilgi (a) Kanunun geçici birinci maddesindeki şartlara sahip olanlara altı ay süre ile ek müracaat süresi verilmiştir.
İlgi(a)'da kayıtlı Kanunun kalfalık ve ustalık belgesi verilmesi başlıklı geçici1.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendinde ''(iptal:Ana.Mah.nin 17/2/2004 tarihli ve E.:2002/128,K.:2004/23 sayılı kararı ile) doğrudan ustalık belgesi verilir'' denilmektedir.
ilgi (b) de kayıtlı Yönergenin iş yeri sahiplerine ustalık belgesinin verilmesi başlıklı 9. maddesinin birinci fıkrasında ''Mesleğinin, ilde Kanun kapsamına alındığı tarihte, iş yeri sahibi olup fiilen usta olarak çalışanlar; Bakanlıkça duyurulan tarihlerde ilgili merkez müdürlüğüne Ek-4 form ile mesleğinin o ilde Kanun kapsamına alındığı tarihte iş yeri sahibi olduğunu vergi dairesinden ve bu meslekte fiilen usta olarak çalıştığını bağlı olduğu mesleki kuruluştan onaylattırarak başvurularında kendilerine doğrudan ustalık belgesi verilir.''aynı maddenin dördüncü fıkrasındada: ''Mesleğinin çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı tarihte iş yeri sahibi olup bu iş yerinde fiilen usta durumunda çalıştığını belgelendirmiş olanlardan öğrenim belgesi olmayanlar diplomalarını alıncaya kadar geçerli olmak üzere ''Mesleğini Devam Ettirme Belgesi'' düzenlenir.'' hükümleri yer almaktadır.
Ancak ilgi (a) da kayıtlı Kanunun Geçici 1. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendi Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edildiğinden ilgi(b) de kayıtlı Yönergenin 9.maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları kapsamında müraccat alınmaması ve herhangi bir işlem yapılmaması gerekmektedir.
 

Yukarı çık.