PCB ve PCB'li ekipmanlar Hk.

18 Ocak 2022
71
Pcb Ve Pcb'li Ekipmanlar Hk.

PCB ve PCB'li ekipmanlar Hk.

Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolu Hakkında Yönetmelik yayımlanmış olup anılan Yönetmelik gereği Kullanılmış PCB, PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranlar tarafından Bakanlığa bildirimde bulunulması

Sayın Üyemiz;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün odamıza gödnermişti olduğu yazıda; 

İlgi : Bakanlığımızın (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü) 13.12.2021 tarihli ve E-51475790-145.01-2442749 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere Poliklorlu Bifenillerin (PCB'lerin) çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tamamen ortadan kaldırılmasının sağlanması amacıyla 27/12/2007 tarihli ve 26739 Resmi Gazete'de "Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolu Hakkında Yönetmelik" yayımlanmış olup anılan Yönetmelik gereği Kullanılmış PCB, PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranlar tarafından Bakanlığa bildirimde bulunulması ve arındırma ve/veya bertaraf işleminden sonra envanter bilgilerindeki değişikliklerin Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede "Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolu Hakkında Yönetmelik"in PCB'leri elinde bulunduranların yükümlülükleri başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında "Kullanılmış PCB, PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranlar;
a) 12 nci maddeye göre Bakanlığa bildirimde bulunmakla ve Bakanlıktan envanter kayıt numarası almakla,
b) Arındırma ve/veya bertaraf işleminden sonra envanter bilgilerindeki değişiklikleri PCB Envanter Formuyla (Ek-3) Bakanlığa bildirmekle,
c) PCB analizlerini 10 uncu maddeye göre yaptırmakla,
ç) 11 inci maddeye göre etiketleme yapmakla veya yaptırmakla,
d) Geçici depolama alanlarında 14 üncü madde hükmünü uygulamakla,
e) 13 üncü maddeye uygun olarak taşıma yapmakla,
f)  20, 21 ve 22 nci maddelere göre PCB'li ortamlarda gerekli önlemleri almakla,
g) Arındırma ve/veya bertaraf işlemlerini 15 inci ve 16 ncı maddelere göre yapmakla veya yaptırmakla, yükümlüdür." hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda İlimizde faaliyet gösteren PCB, PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranlar tarafından Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak hizmet veren PCB Envanter Uygulaması üzerinde bildirim yapılmasının sağlanması ve söz konusu madde ve ekipmanların en geç 2025 yılı sonuna kadar arındırılması ve/veya bertaraf edilmesi zorunlu olduğundan Yönetmeliğin 15 inci ve 16 ncı maddeleri kapsamında arındırma ve bertaraf işlemlerinin sağlanması hususunu bilgilerinize sunulur.

Yukarı çık.