MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

16 Ara. 2015
671
Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi

5544 Sayılı Kanuna 23/04/2015 tarihinde eklenen EK Madde(1) gereğince tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup MYK tarafından standardı yayımlanmış olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.Tebliğlerin yayımlanmasını takiben 12 aydan sonra belgesiz kişiler ilgili işlerde çalıştırılmayacaklardır.

1) Tehlikeli ve çok tehllikeli işlerden olup Kurumca standardı yayımlanan ve  Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu konuda düzenlenen esaslara göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz.5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup,diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm alan ve dallarda çalıştıranlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

2) Bakanlık ile Kamu Kurum ve Kuruluşların görev alanlarının görev alanlarını ilgilendiren mevzuata bu maddede belirtilen hususlara ilişkin gerekli düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde yapılır.

3) Birinci Fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır.Birinci fıkrada belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz türk lirası idari para cezası verilir.Bu kanuna göre verilen idari para cezalarının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Ek 1- MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesi için tıklayınız.

Yukarı çık.