Kurumlar vergisi muafiyeti

14 Şub. 2022
78
Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Kurumlar vergisi muafiyeti

Sayın Üyemiz,

29 Ocak 2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununa eklenen geçici 14 üncü madde ile Türk lirası mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına
kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir.
Yapılan düzenleme ile bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım payı büyüklüğü içerisinde Türk
lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı paralarını ve/veya altın
bakiyelerini Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin dönüşüm esnasında oluşan kur farkı
kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde
edecekleri faiz ve kar paylarının vergiden istisna edilmesi amaçlanmıştır.
Buna göre;
1) 2021 yılı 4 üncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine (17 Şubat 2022) kadar Türk
lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm:
Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını dördüncü geçici vergi dönemine
ilişkin beyannamenin verilme tarihine (17 Şubat 2022) kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen
Türk lirası varlığı bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma
hesaplarında değerlendirmeleri durumunda;
a) Söz konusu yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının
1/10/2021-31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı,
b) 2021 yılı dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevrilen
hesaplarla ilgili oluşan kur farkı kazançları ile söz konusu hesaplardan dönem sonu değerlemesinden
kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar
kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.
2) 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm:
Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar dönüşüm kuru
üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası
mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda;
a) Oluşan kur farkı kazançlarının, geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle Türk lirasına çevrildiği tarih arasına
isabet eden kısmı,
b) Dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar
payları ile diğer kazançlar
kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
3) Altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerinin 2022
yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümü:
Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve
hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 2022 yılı sonuna kadar dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına
çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma
hesaplarında değerlendirmeleri durumunda;
 a) Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kazançlar,
 b) Dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar
payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 
4) Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması:
Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumunda bu madde kapsamında
istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle
gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.

Bilgilerinize Sunarız.

Yukarı çık.