KOOPERATİF MERKEZ NAKLİ

26 Ağus. 2015
318

Kooperatif Merkez Nakli

 

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 111;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Kooperatifin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;

a) Varsa önceki değişiklikleriyle beraber, kooperatifin eski merkezinin kayıtlı olduğu müdürlükçe onaylı ana sözleşmeninbir örneği ile bunların yayımlandığı Sicili Gazeteleri 

b)Eski merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi 

c)Eski merkezdeki sicil kaydının Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı örneği. 

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

3) Odaya kayıt için:Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

4) Kooperatifin bağlı olduğu ilgili bakanlıktan alınan merkez nakli izin yazısı 

5) Esas Sözleşmenin merkez maddesinin yeni şeklini gösteren tadil metni 

6) Merkez değişikliğinin kabul edildiği Genel Kurul toplantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) 

7) Hazır Bulunanlar Listesi 

8) Bakanlık temsilcisi atama yazısı 

9) Genel kurula davet (Gazete ilanı, iadeli taahhütlü mektup gönderileri, elden tebliğ listesi )

10) Yönetim Kurulu Gündem Kararı 

11) Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 er adet fotoğrafları

12) Nakil genel kurulunda yönetim kurulu seçimi varsa; Temsil ve İlzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şirket unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış görevi kabul ettiklerine dair tescil talepli imza beyannamesi (1 adet asıl-1 adet fotokopi); Nakil genel kurulunda Yönetim kurulu seçimi yoksa mevcut temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulunun imza sirküleri ( 1 adet asıl – 1 adet fotokpi)

 

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Yukarı çık.