İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti İçin Yetki Belgesi Verilmesi

16 Tem. 2019
370
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti İçin Yetki Belgesi Verilmesi

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti İçin Yetki Belgesi Verilmesi

Bilindiği üzere, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13/02/2018 tarihinde Resmi Gazetede yımlanmıştır. Bahse konu Yönetmeliğin Geçici l'inci maddesinin birinci fıkrasında "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ikinci el motorlu kara raam ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını hır yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6 rıeı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerektiği" hükmüne yer verilmiş vc 24'iineii maddesinin birinei fıkrasının (c) bendinde ise söz konusu Geçici 1 inci maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe
gireceği kurala bağlanmıştır. Bu kapsamda, Yönetmeliğin Geçici i'iııci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 13 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir.

Yukarı çık.