ERGENE NEHRİNDE DEŞARJ STANDARTLARINDA KISITLAMA

08 Şub. 2016
611
 Bilindiği üzere, Ergene Havzasında plansız ve kontrolsüz bir biçimde gelişen sanayi bölgeleri ve buna bağlı olarak hızla artan nüfus, özellikle su kaynaklarının aşırı tüketilmesine, su bütçesinin bozulmasına ve kirlenmeye sebep olmuştur. Havzada su kirliliğinin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlendiği "Ergene Havzası Çevre Master Planı", "Ergene Havzası Koruma Eylem Planı" ve "Ergene Havzası Atıksu Ana Yönetim Planı" projeleri yaptırılmış ve bu projelerin sonuçları değerlendirilerek "Ergene Havzası Eylem Planı" hazırlanmıştır. Söz konusu plan 6 Mayıs 2011 tarihinde Bölgede yapılan tanıtım toplantısıyla yürürlüğe konulmuştur.
     Yukarıda bahsedilen bilimsel çalışmalar neticesinde;
     • Ergene Nehrinin yıllık ortalama debisinin yaklaşık %25 i kendi tabii debisi olup, geri kalan %75 oranındaki debinin sanayi ve evsel kaynaklı atıksu boşaltımlarından kaynaklandığı ve özellikle Çorlu Deresi ve Ergene Nehri su kalitesinin fiziksel ve kimyasal kirlilik parametreleri açısından çok kirli su sınıfı olan IV. Sınıf su kalitesinde olduğu,
     • Ergene Nehrinden halihazırda akan su miktarının yalnız dörtte birinin tabii debisi olması sebebiyle, havzadaki tüm tesisler atıksularını mevcut mevzuatta yer alan deşarj standartlarına uygun olarak arıtsalar dahi, Ergene Nehri tabii debisinin, standartlara uygun boşaltımlardan gelen kirlilik yükünü kaldırmayacağı, dolayısıyla kirliliğinin önlenmesi ve su kalitesinin hedeflenen II. Sınıf su kalitesine yükselmesinin mümkün olamayacağı, tespitleri yapılmıştır.
     Bu sebeplerden dolayı, hedeflenen su kalitesinin sağlanabilmesi için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) ekleri Tablo 5 - Tablo 21 arasında verilen deşarj standartlarında, kısıtlama mecburiyeti ortaya çıkmış ve kısıtlama yapılması gereken oran ve deşarj standartlarındaki kısıtlama uygulamasının kirlilik ve atıksu arıtma tesislerinin çalışma performansının göstergesi olan Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) parametresinde yapılması yukarıda bahsedilen çalışmalar ışığında tespit edilmiştir.
     Diğer taraftan, Ergene Havzasındaki sanayi bölgelerinin "Islah OSB" statüsüne alınması konusundaki çalışmalar tamamlanmış ve sanayi bölgeleri OSB tüzel kişiliğine kavuşmuştur. Söz konusu Islah OSB'ler için 2014 yılının ilk çeyreğinde merkezi atıksu arıtma tesislerinin (AAT) inşaat çalışmaları başlatılmış olup; AAT inşaatlarının tamamlanarak 2016 yılı ilk çeyreğinde işletmeye alınması öngörülmektedir.
     Bu kapsamda, SKKY'nin 38 inci Maddesi gereğince Ergene Havzasına deşarj yapan sanayi tesisleri ile evsel atıksu arıtma tesisleri için SKKY Tablo 5 - Tablo 21 kapsamındaki yeni KOİ deşarj satandartları ekte verilmekte olup, tablolardaki diğer parametreler yönetmelikteki mevcut haliyle uygulanmaya devam edilecektir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamındaki söz konusu yeni KOİ standartlarının 6 Mayıs 2016 tarihine kadar sağlanması gerekmektedir.
     Bu Genelge ile 1 Kasım 2011 ve 2011⁄10 sayılı Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi yürürlükten kaldırılmış olup; Genelgenin İllerimizde titizlikle uygulanması ve Ergene Nehrinde koruma ve kullanma dengesinin sağlanarak sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yukarıda belirtilen konulara dikkat edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Yukarı çık.