ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

20 Ara. 2018
414
Elektronik Tebligat Sistemi
OBB’dan gelen yazıda; Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.11.2018 tarih, 38502843 sayılı yazı da; 18/05/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci maddesiyle, 03/06/2011 tarihli ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 40/A maddesinin eklendiği,Anılan düzenleme ile Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, ilgili kanunlarda belirtilen usullerle bağlı kalınmaksızın, Maliye Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde 4.1.1961' tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A  maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilmesi, elektronik ortamda yapılan tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı, Bakanlığın tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususlarının düzenlendiği,

 

Bakanlıkça belirlenmesi gereken usul ve esaslara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Tebliği'nin (Elektronik Tebligat Sistemi) (Sıra No: 1) 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı, buna göre, Bakanlıkça düzenlenen idari yaptırım kararları ile Bakanlık görev alanı kapsamında yapılacak tebliğlerin elektronik ortamda tebliğ edilmesine imkân sağlandığı,

 

Elektronik Tebligat Sistemine ilişkin teknik çalışmaların tamamlanmış olduğu, sistemin 05.11.2018 tarihinde gerçek ortamda devreye alınacağı, anılan Sistem aracılığıyla tebliği yapılabilecek belge türlerinin,

 

1)            Tahsilat Takip Programı (TTP) üzerinde üretilen;

 

      i.        Ek Tahakkuk Kararlan

     ii.        Ceza Kararları

    iii.        İtiraz Kararları

    iv.        Geri Verme Kararları

     v.        Kaldırma Kararlan

    vi.        Tecil - Taksitlendirme Kararlan

 

2)            EBYS üzerinde üretilen ve taraf bilgisi e-Tebligat Sistemi üzerinde eşleştirilebilen tüm yazışmalar olduğu,

 

Yukarıda bahsi geçen belgelerin elektronik ortamda tebliğ edilebilmesi için muhatapların Elektronik Tebligat Adresine haiz olmaları gerektiği, elektronik yolla tebliği yapılacak olan ve kullanıcılar tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinde işlemleri tamamlanarak ilgili birini evraka havale edilen yazıların, EBYS menüsü altındaki “Eklentiler” başlığı altında yer alan “Elektronik Tebligat Sistemi” alanı altında listelendiği, listede kayıtlı bulunan ve elektronik yolla tebliği yapılacak evrakların ilgili evrak biriminde görevli personel tarafından imzalanarak Sistem üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın servisine gönderilmesi gerektiği, tebligatın ve/veya muhatabın elektronik ortamda tebliğe uygun olup olmadığı, tebligatın durumu, tebliğ ve/veya okuma tarihleri vb. bilgilerin ilgili evrak birimince yapılacak sorgulamalar neticesinde GİB tarafından Sisteme otomatik olarak aktarılacağı,

 

Tahsilat Takip Programı üzerinde düzenlenen yukarıda sayılan Kararların GİB sistemi üzerinden sorgulanarak tebliğ tarihlerinin, kararı düzenleyen Şube veya Servis tarafından TTP üzerinde yer alan “Tebliğ Tarihi” alanına işlenmesinin,

 

Söz konusu Sistemin kullanımına yönelik gerekli tedbirlerin alınması ile uygulamanın ticaret erbabına duyurulmasının gerektiği bildirilmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

Yukarı çık.