ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA KULLANMA ZORUNLULUĞU

16 Kas. 2015
531
Elektronik Defter Ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu

20 HAZİRAN 2015 TARİH VE 454 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNE GÖRE ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA KULLANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLER

421 sıra numaralı vergi usul kanunu genel tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e- fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri bürüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

b) 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı özel tüketim vergisi kanuna ekli I sayılı listedeki malların imali,ithali,teslimi vb. faaliyetlerinedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)' nda lisans olan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar,münhasıran bu lisansa sahip olamları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmiyecektir.

c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellfler.

(a) bendindeki şartı,2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 01.01.2016 tarihinden itibaren 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükelleflerise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren,(b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu tebliğin yayım tarihinden önce lisans olan veya mükellefiyet tesis ettirenler 01.01.2016 tarihinden itibaren bu tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellfiyet tesis ettirenler ise lisans aldıkları yada mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. 

Yukarı çık.