BİLGİ TALEBİ

24 Haz. 2019
349
Bilgi Talebi

BİLGİ TALEBİ

   10/07/2018 tarihli ve 1 sayılı ''Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında ''Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi''ile bilim,teknoloji ve yenilik ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek amacıyla Bilim,Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) kurulmuştur.

  BTYPK'nın görev ve yetkileri arasında bölgesel ve küresel rekabete mukayeseli üstünlük kazandıracak alanları tespit edip bu alanlara yönelik tavsiyelerde bulunmak; bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınmai sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi,yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla alt yapuı, insan kaynağı ve diğer tüm kaynakların geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaparak öneriler oluşturmak yer almaktadır.Ayrıca, sanayimizin ithalat bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek bulunmaktadır.Bu konular dahil olmak üzere görev alanlarına giren tüm konularda Bakanlıklar, Kurum ve Kuruluşlar Sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişilerin görüşü alınarak uygulanan pollitikalar ve gelişmeler izlenmekte, yapılan çalışmalar ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza rapor sunulmaktadır.

   Yürütülmekte olan çalışmalar ile Ar-Ge ve yenilik faalişyetleri yapan kurum ve kuruluşlarımızın kendi bünyelerinde sahip olduğu bilgi birikimi ve teknolojik yetkinliklerinin, iş birliği oluşumlarıyla ve yenilikçi ürün hedefleriyle en hızlı biçimde ulusal ölçekte faydaya dönüştürülmesi,diğer bir ifadeyle ekonomiye yüksek katma değer olarak dönmesine yönelik faaliyetlere ivme kazandırılması hedeflenmektedir.Bahse konu bu süreçlerde özel sektörün liderliğinin sağlanması kurul tarafından önemsenmektedir.

   Bu çerçevede, sektörlerin önünü açabilecek gelişme alanları,Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç duyulan konular,geliştirilmesi gereken teknoloji ve ürünler ile önümüzdeki dönemde odaklanılması gereken öncelikli teknoloji alanlarının belirlenmesine yönelik analiz çalışmaları yürütülmektedir.Bu kapsamda, kurul tarafından nitel nicel analizler sonucu belirlenen 27 öncü teknolji alalnının ekeonmik etkilerinin çözümlenmesi amacıyla,''Teknoloji Alanlarının ekonomik faaliyet kodları ile (NACE Kodları) bazında ilişkilendirilmesi'' konulu çevrim içi bir anket çalışması gerçekleştirilecektir.Ankete ''https://anket.tubitak.gov.tr/indeks.php?sid=66451&lang=tr'' bağlanısı aracılığıyla erişilebilmektedir.

   İş bu ankete özel sektör kuruluşları tarafında verilecek cevaplar; kritik teknolojilerin ekonomik değer/ etkilerinin doğru ve güvenilir şekilde ölçülebilmesi, veriye dayalı olarak mevcut durum tespitlerinin yapıolabilmeis ve bu sayede geleceğe dair adımların atılması süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi açısından önem arz etmektedir.

   Buna istinaden Üyelerimizin ankerte 30 Haziran 2019 Cuma günü saat :18.00'a kadar katılımlarını rica ederiz.  

Yukarı çık.