ANONİM ŞİRKET

26 Ağus. 2015
500

Anonim Şirket

 

Bir anonim Şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, Bakanlığın izniyle kurulacak olan anonim şirketlerde iznin alınmasını, diğer şirketlerde şirket sözleşmesinin noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır. Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 50.000,00 TL sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır. Başvuruda müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir:

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Kurucuların imzaları noter tarafından onaylanmış ıslak imzalı Anonim şirket asış sözleşmesi  (1 asıl- 2 fotokopi)

2) TTK 349 Gereği Kurucular tarafından imzalanmış Kurucular Beyanı  (vekaleten imzalanamaz)    

3) Nakdi sermayenin 1/4 ünün ödendiğine  dair Banka mektubu  ve dekontu

4) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair banka dekontu.Rekabet Kurumu Banka dilekçesi

5) Temsil ve ilzama yetkili yönetim Kurulu üyelerininkimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şirket unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış görevi kabul ettiklerine dair tescil talepli imza beyannamesi (1  adet asıl- 2 adet fotokopi). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)

6) Pay sahibi olmayan ve temsil ve ilzam yetkisi bulunmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları. Bu beyannamenin ekinde imza beyannamesinin aslı ibraz edilmez ise bu bilgileri içeren beyanın noterce düzenlenmesi zorunludur.

7) Yönetim Kurulu üyelerinin fotoğrafları (3 er adet)

8) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

9) Kuruluş bildirim formu   (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 4 nüsha )

10)Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

 

11) Şirketin Potansiyel Vergi Dairesi Görüntüleme Belgesi

 

12) Kuruluşta ayni sermaye konulması halinde;

 

a) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı,

 

b) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

 

c) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

 

13) Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler.

 

14) Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

 

15) Yönetim kurulunda bir tüzel kişinin bulunması halinde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı ve soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.

 16)  Anonim Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları

 17) Anonim Şirketlerde Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu 

NOTLAR:

 

a- Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği

 

b- Sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası) belirtilecektir.

 

c- Sözleşmede kurucu ortak olarak bir tüzel kişi (Limited Şirket-Anonim Şirket Vb. ) varsa noter onaylı iştirak kararı (1 adet asıl) ve merkezi Manavgat dışında ise son bir ay içinde alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi (1 adet asıl)

 

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

 

Yukarı çık.