2018/2 sayılı Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi Yürürlüğe Girdi.

15 Mart 2018
590
2018/2 Sayılı Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi Yürürlüğe Girdi.

Bilindiği üzere; Ergene Nehri’nde su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla 2016/03 sayılı Genelge yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Ergene Havzasına deşarj yapan sanayi ve evsel atıksu arıtma tesisleri için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ekinde yer alan deşarj standartlarında Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) parametresi bazında kısıtlamalar yapılmıştır. Söz konusu yeni KOİ standartlarının 31 Aralık 2017 tarihine kadar sağlanması için süre verilmiştir.

Diğer taraftan, Ergene Havzası’ndaki sanayi bölgelerinin “Islah Organize Sanayi Bölgesi” statüsüne alınması konusundaki çalışmalar tamamlanmış ve sanayi bölgelerinin organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine geçmesiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu sanayi bölgelerinden kaynaklanan atıksuların arıtılması amacıyla planlanan atıksu arıtma tesisleri inşaatlarının 2019 yılı sonunda tamamlanarak işletmeye alınması öngörülmektedir.

Bu bağlamda, Genelge’nin güncellenmesi ihtiyacı hasıl olmuş ve bahsi geçen 06 Mayıs 2016 tarihli ve 2016/03 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılarak, 01.03.2018 tarihli ve 2018/02 sayılı Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi yürürlüğe konulmuştur.

Genelge kapsamında; Ergene Havzası’na deşarj eden münferit sanayi tesisleri ile evsel atıksu arıtma tesisleri yönetimleri tarafından Genelge ekinde yer alan yeni KOİ  deşarj standartlarının sağlanması, KOİ dışındaki diğer parametreler için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ekinde yer alan mevcut standartların uygulanmaya devam edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Ergene Havzası’nda yer alan organize sanayi bölgelerinin merkezi atıksu arıtma tesislerinin inşaatlarının tamamlanmamış olması sebebiyle havzada yer alan organize sanayi bölgeleri için Genelge ekinde yer alan KOİ  deşarj standartlarının sağlanması amacıyla verilen süre 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

DOKÜMANLAR

Yukarı çık.