''Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” bilgilendirme toplantısı yapıldı

23 Şub. 2017
660
''çalışma Hayatında Milli Seferberlik” Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Malkara Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapılan toplantıya Malkara Kaymakamı Erkan KARAHAN, İş Kur İl Müdürü Yaşar ESEN, SGK İl Müdürü Fatma Derya Alan, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ümran BİLGİN, Malkara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Atilla AYAZ ,diğer sivil toplum kuruluşları başkanları, Muhasebeciler ve işletme sahipleri katıldı.

Malkara Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen Teşvik uygulamasından iş verenlerin yararlanacağı İstihdam teşviki ve İEP konuları hakkında bilgi veren İŞKUR İl Müdürü Yaşar ESEN şunlardan bahsetti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu 6 Ocak 2017 Cuma günü Konya’da “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” programını başlatmıştır. İstihdam Teşviki 09.02.2017 Tarih 29974  Sayılı Resmi Gazetede 687 KHK’ ile Yayınlanmıştır. BAŞLAMA TARİHİ:01.02.2017 BİTİŞ TARİHİ :31.12.2017 FİNANSMANI:   :İŞSİZLİK SİGORTASI FONU ‘dur.”dedi.
Teşvikten Yararlanma Şartlarını duyuran Karabacakoğlu şunlara değindi; “31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların,  İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında işe alınanlar.
2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave işe alınanlar,
 Sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşverene Destek  Ödemesi yapılır. Aynı şartlarda işe alınanların, 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden, Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.”dedi.

ESEN; açıklamasının devamında şunları söyledi;

Teşvikten Kimler Yararlanamaz

Aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermeyenler,
 sigorta primlerini yasal süresinde ödemeyenler,
Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumları tespit edilenler,
Yapılandırılmış olanlar hariç olmak üzere; Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunanlarda uygulanmaz.

Kamu İdarelerine ait iş yerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar, 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

İşbaşı Eğitim Programı

Program düzenlenecek meslekler
İşbaşı eğitim programı, katılımcının mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak mesleklerde düzenlenir.
Program uygulanacak işyerleri
İşbaşı eğitim programı, ilgili mevzuatı gereğince en az iki sigortalı çalışanı olan ve Kuruma kayıtlı işyerlerinde uygulanabilir

Programın uygulanması
İşverenlerden iki ile on arasında çalışanı bulunanlar biron bir ve üzerinde çalışanı olanlar ise fiili çalışan sigortalı sayısının onda biri kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı talep edebilir.
İşverenlerce katılımcıların en az yüzde ellisinin program sonunda istihdamının taahhüt edilmesi durumunda, fiili çalışan sigortalı sayısının en fazla yüzde otuzuna kadar katılımcı talep edilebilir.

Yeni Katılımcı Talebi Ve Katılımcıların İstihdamı
Yeni katılımcı talebinde bulunan işverenin talebinin kabul edilebilmesi için, işverenin başvuru tarihinden geriye doğru son bir yılda işbaşı eğitim programını tamamlayan katılımcılardan en az yüzde ellisinin kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı meslekte en az program süresi kadar istihdam etmiş olması veya istihdam etmeye başladığına dair taahhütname vermesi gerekmektedir.

Programların Süresi

Program süresi, günlük en az beş en fazla sekiz saat olmak üzere, haftalık kırk beş saattenen fazla altı günden,
İlk kez işgücü piyasasına giren (daha önce herhangi bir şekilde uzun vadeli sigorta kolları primi yatırılmamış) kişiler için meslek, katılımcı ve işveren talepleri dikkate alınarak 320 güne kadar, diğer kişiler için sürenin 160 günden fazla olamaz.

Programın Amacı

Kuruma kayıtlı işsizlerin kuruma kayıtlı işyerlerinde; teorik bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenir. Program, işverenin istihdam edeceği kişiyi kendisinin yetiştirmesine olanak sağlamaktadır.

 

 

İŞVERENLER İÇİN FAYDALARI NELERDİR?

İşe almayı planladıkları kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemleme
Herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işçilerini yetiştirme
İşgücü maliyetinin azalması ile rekabet avantajı sağlama
Katılımcıları istihdam ederek teşviklerden yararlanma
Katılımcılara yaptıkları ekstra ödemeleri vergi matrahından düşme imkanı sağlamaktadır.

 

 

İş Arayanlar İçin Programa Katılım Koşulları

Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, İşverenin 1. veya 2. derece kan hısmı veya eşi olmamak, Emekli olmamak,Programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak Ayrıca Ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri de programdan faydalanabilirler.

İşsizler Ve Öğrenciler İçin Faydaları

Mesleki deneyim ve beceri kazanma
İstihdam edilmeyi kolaylaştırma
Tecrübe eksikliğinin giderilmesi
Program süresince gelir elde etme
Zorunlu stajların yapılmasına imkan verme  

İşbaşı Eğitim Programları Teşviki

İşe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay
Diğer sektörlerde 30 ay
Sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır

Programa Başvuruda İstenen Belgeler

Talep dilekçesi, İşveren taahhütnamesi, Ön Talep Formu,İşveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, birlik veya oda kaydı belgesi, Son üç aylık sigortalı çalışan sayısını gösteren belge veya katılımcı adaylarının son üç aya ait sigorta dökümünü gösterir belge, İşverenin veya işverenin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge.

Ortak Hükümler, Özel Düzenleme, Politika ve Uygulamalar

Kursiyerler ve katılımcılar için kurs ve/veya programlar (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) arasında altı ay bekleme süresi bulunur.
Ancak kurs sonrasında bir ay içinde aynı meslekte düzenlenen işbaşı eğitim programına katılmak istenmesi halinde bu şart aranmaz. Toplum yararına programdan işbaşı eğitim programına bekleme yapılmaksızın geçiş yapılabilir.
Katılımcılar, sözleşme imza tarihi itibari ile son 3 aydır işsiz olmalıdır.
Program talepleri; kullanılan kontenjan oranından bağımsız olarak katılımcıların en az % 50 sinin en az program süresi kadar istihdam taahhüdü verilmesi durumunda değerlendirilecektir.

İşbaşı Eğitim Programı Başvuru Değerlendirmesi

Talep sahibinin geçmiş  programlardaki istihdam taahhüt oranı ve süresinin gerçekleşip gerçekleşmediği,
Engelli çalıştırma zorunluluğu varsa sözleşme imza aşamasında engelli açığının olup olmadığı,
Talep sahibi işverenin istihdam taahhüt oranı ve istihdam süresi ile ilgili taahhütleri,
Daha önce uygulanan programlardaki katılımcıların istihdam durumları ve işverenin istihdamındaki artış durumları,

Talep sahibi işveren ile Kurumumuzun diğer faaliyetlerinin uygulanmasının sonuçları,
 Daha önce uygulanan programlarda başarılı sonuçlar elde edilen, kalıcı istihdam katkı sağlayan işverenlerin taleplerinin öncelikli olarak değerlendirilmektedir.” dedi.

Yukarı çık.